Movimento somático y medicina tradicional

सर्वे भवन्तु सुखिनः

सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

¡Descubre lo que la medicina tradicional tiene para ti!